Kultura


Visscher-Caravelle dąży do stworzenia optymalnych warunków pracy i życia dla swoich pracowników. Oprócz bezpiecznego środowiska pracy oraz pozytywnego i przyjaznego klimatu pracy, staramy się również wypracować kulturę korporacyjną, w której każdy pracownik dobrze się czuje.

Szacunek dla jednostki jest podstawą tego myślenia. Visscher-Caravelle wspiera różnorodność poprzez kultywowanie kultury, która stwarza równowagę pomiędzy wartościami pojedynczych osób a wartościami i normami naszego przedsiębiorstwa.
Nasza polityka personalna stara się stwarzać jednakowe szanse wszystkim pracownikom, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
Sukces może zatem zostać osiągnięty na dwa sposoby: poprzez sukces osobisty, poczucie zadowolenia i spełnienia w codziennej pracy i poprzez efekty tej pracy; oraz sukces przedsiębiorstwa, który odzwierciedla się w dobrych wynikach ekonomicznych oraz w pozytywnej, stymulującej i kierującej się dobrem przedsiębiorstwa kulturze firmowej.
Praca w zespole jest wspaniałym środkiem, aby taką kulturę stworzyć i dalej rozwijać. Dlatego też Visscher-Caravelle podkreśla we wszystkich dziedzinach znaczenie pracy w zespole, stworzonym z pracowników, którzy mają przed oczami ten sam cel i nawzajem sobie pomagają, aby ten cel osiągnąć.